جملات زیبایاد چشمهایت ، هنوز هم آتشم می زند

چه حقیرست این زمستان ، با تمام سرمایش . . .
” ماه همیشه پشت ابر نمیماند ”

گاهی پشت پلکهای تو

روی شانه من بخواب میرود . . .شب مانده و پروانه من منتظر است

تا صبح غزل خانه من منتظر استعکس

هر وقت دلت هوای باریدن داشت

برگرد بیا شانه من منتظر است . . .

جملات زیبا