جملات زیبا و جدید
زمستان است

نیمکتی تنها در پارک نشسته است

من تنها بر نیمکت و تو تنها در من

می بینی ؟

چه در همیم و تنها ؟اونقدر مرامت فابریکه که تو هیچ نمایندگی قطعاتش پیدا نمیشه !قدیم ها سلام سلامتی می آوردعکس خنده دار

الان سلام خداحافظی می آورد . . .

جملات زیبا و جدید