داستان کوتاه آخر ماه

داستان کوتاه آخر ماه

معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد : سارا… اس ام اس دخترک خودش را جمع و جور کرد ، سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانم؟
معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می زد ، به چشمهای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد : (چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ ها؟
فردا مادرت رو میاری مدرسه خرید اینترنتی می خوام در مورد بچه ی بی انظباطش باهاش صحبت کنم )


دخترک چانه لرزانش را جمع کرد… بغضش را به زحمت قورت داد و اس ام اس آرام گفت :
خانوم… خرید اینترنتی مادرم مریضه… اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن… اس ام اس اونوقت میشه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد… اونوقت میشه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تاصبح گریه نکنه… اونوقت… اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم…


اونوقت قول می دم مشقامو تمییز بنویسم…
معلم صندلیش را به سمت تخته چرخاند و گفت : خرید اینترنتی بشین سارا …
و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد …

داستان کوتاه آخر ماه