اشعار زیبا و اشعار عاشقانه


ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه


شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه


هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه


آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه


بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه


عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه


ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست


اشعار زیبا و اشعار عاشقانه


حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

اشعار زیبا

اشعار زیبا و اشعار عاشقانه