اشعار حافظ


زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست


اشعار حافظ


تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان

بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست


اشعار حافظ


شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست


اشعار حافظ


ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت

این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست


اشعار حافظ


یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم

با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست


اشعار حافظ


مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع

بر اهل وجد و حال در های و هو ببست


اشعار حافظ


حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست

احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

اشعار حافظ

اشعار حافظ