اس ام اس نامردی و خیانت


همه گفتن : عشقت داره بهت خیانت می کنه!

گفتم : می دونم

گفتن : این یعنی دوستت نداره

گفتم : می دونم

گفتن : احمق یه روز می ذاره میره تنها می شی

گفتم : می دونم

گفتند : پس چرا ولش نمی کنی؟

گفتم : این تنها چیزیه که نمی دونم


اس ام اس نامردی و خیانت


من با کناری ات کنار نمی آیم !

کنار می روم


اس ام اس نامردی و خیانت


از درد دوست نداشتن هایت گفتم

خیانت را تجویز کردند

گویا این آسان ترین راه عاشقی است


اس ام اس نامردی و خیانت


بودم!

دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری

رفتــــــــــم


اس ام اس نامردی و خیانت


آنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را نامردی می خوانند


اس ام اس نامردی و خیانت


اینجا زمین است زمین گرد است

تویی که مرا دور زدی

فردا به خودم خواهی رسید

حال و روزت دیدنیست


اس ام اس نامردی و خیانت


هر روز این عشق یک طرفه را طی می کنم

یکبار هم تو گامی بدین سو بردار

نترس جریمه اش با من


اس ام اس نامردی و خیانت


دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی

هم من ، هم او

خیانت می کردی یا عدالت ؟


اس ام اس نامردی و خیانت


اون لحظه که گفتی : یکی بهتر از تورو پیدا کردم

یاد اون روزایی افتادم که به ۱۰۰ تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم


اس ام اس نامردی و خیانت


باران همیشه می بارد

اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند

نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن

اس ام اس نامردی و خیانت

اس ام اس نامردی و خیانت