فال حافظ یارم چو قدح به دست گیرد

فال حافظ,حافظ فال

یک نیروی مثبت تازه ای وارد زندگی شما شده است، به همین دلیل شما سلامتی، شادی سابق خود را باز یافته اید.

فال حافظ یارم چو قدح به دست گیرد

شما کارها و فعالیت هایی که انجام می دهید کاملا درست و بر اساس منطق می باشد

فال حافظ یارم چو قدح به دست گیرد

اما فرد یا افرادی با شیطنت ها و بد جنسی هایشان شما را از راه درستی که انتخاب کرده اید منحرف می کنند توصیه می کنیم که راه خود را تا انتها بدون تغییر ادامه بدهید. 

فال حافظ یارم چو قدح به دست گیرد

فال حافظ

یارم چو قدح به دست گیرد

بازار بتان شکست گیرد

هر کس که بدید چشم او گفت

کو محتسبی که مست گیرد

فال حافظ یارم چو قدح به دست گیرد

تعبیر: شما از کلیه ی رقیبان خود سبقت می گیرید و همه را از میدان به در می کنید. شانس پیروزی در دست خودتان هست. آن را گم نکنید یا نگذارید رقیبان آن را از دستتان بربایند.

فال حافظ,حافظ فال