اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند

که انگارخدا در زمین کنار توست . . .


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


گاهی “دوست داشتن” پنهان بماند قشنگ تر است

دوست داشتن را باید کشف کرد ، درک کرد و از آن لذت برد . . .


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان

برای کسی که در دوری ما

شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . . .


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


زندگی با تو چه کرد ای عاشق شاعر مگر ؟

کان دل پر آرزو از آرزو بیزار شد

پله ها در پیش رویم یک به یک دیوار شد

زیر هر سقفی که رفتم بر سرم آوار شد


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


و ا ب س ت گ ی

این جمله بی جان روزی هزار بار جانم را میگیرد !


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


به سلامتی اون کسی که نگفت من با بقیه فرق دارم

ولی ثابت کرد !


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


هیچکس بعد هیچکس نمرده

ولی …

خیلیا بعد خیلیا ، دیگه زندگی نکردن . . .


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


آرزو دارم فقط یکبار سرت را روی سینه ام بگذاری

تا تپش نامنظم قلبم را احساس کنی

ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد . . .


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


از تو گفتن سوزش چشم می آورد

و از تو نگفتن تورم گلو

بگویم یا نگویم

اشعار  زیبا

اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا


چه حیف شد

دیر فهمیدم برای عاشقی

چرب زبانی کافیست..


اشعار زیبا و اس ام اس های زیبا