اس ام اس و اشعار عاشقانه


چایت را تلخ نخور

یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم . . .


اس ام اس و اشعار عاشقانه


تو شکوهت میان دختر ها ، ای نجیب اصیل ، ای بومی

مثل یک تخته فرش کرمانی است وسط فرشهای ماشینی !


اس ام اس و اشعار عاشقانه


صدایت نیست

تصویرت هم همینطور!

اما مهرت آنتن میدهد ! اندازه آسمان . . .


اس ام اس و اشعار عاشقانه


سر مویی اگر از حُسن تو معلوم شود

سر انگشت زیاد است که چاقو ببرد !


اس ام اس و اشعار عاشقانه


و سین هفتم سفره دلتنگی هایم

سبزی چشمان تو هست

در روزهایی که آمدن بهار

یاد رفتنت را زنده می کند . . .


اس ام اس و اشعار عاشقانه


روزگاری بیدی را شکستند

به نامردی تبر بر ریشه اش بستند

ولی افسوس همانهایی شکستند

که رورزی زیر سایه اش می نشستند


اس ام اس و اشعار عاشقانه


دهان تنهاییم

“آب”

می افتد برای یک لحظه بودنت . . .


اس ام اس و اشعار عاشقانه


دهن به دهن خاطره ها که میشوم

برای تلافی شکل ” تو “میشوند …

آنوقت از پا در می آیم و پیششان کم می آورم!

هرکسی …

یک نقطه ضعفی دارد دیگر . . .

اشعار عاشقانه

اس ام اس و اشعار عاشقانه


میگن دلای خوب تو دنیا کمن

ولی با معرفتاش به یاد همن . . .

راد اس ام اس

دلم “قُرص” است وقتی مُسَکِنم تویی !


اس ام اس و اشعار عاشقانه