صابون شترمرغ و طراوات پوست

مدتی بود پوستم خیلی خشک شده بود و لب هایتم از خشکی ترک بر می داشتند یکی از دوستانم که کارخانه صابون شترمرغ داشتند را دیدم و موضوع را با او در میان گذاشتم یک صابون روغن شترمرغ به من هدیه داد و گفت یک هفته استفاده کن

 و بعد بیا و بگو چگونه ای گفتم باشه و یک هفته از روغن و صابون شترمرغ استفاده کردم و بعد از یک هفته خشکی پشوتم و لبم از بین رفت و برای تشکر از دوستم شیرینی گرفتم و رفتم کارخانه اش و کلی تشکر و اعتداز کردم

صابون شترمرغ

و یک کارتن روغن و صابون سترمرغ خریدم و به تمام فامیل و آشنایان و حتی دوستان صابون هدیه دادم اوایل همه مرا مسخره کردند ولی بعدر چند ماه که صابونشان تمام شد برایگرفتن صابون جدید به من مراجعه کردند

 و من هم تجارتی پر سود برای خود راه انداختم و صابون شترمرغ به انها می فروختم اگر تا حالا صابون شترمرغ ندیدی اینجا هست برو لینک زیر توش صابون شترمرغ است

 صابون شترمرغ